Algemene voorwaarden en bepalingen

Last change 9 Oct 2021 

1 Diensten

1.1 Het i.Revitalise platform

Het i.Revitalise Platform is een online marktplaats die geregistreerde gebruikers ("Leden") en bepaalde derden die diensten aanbieden (Leden en derden die diensten aanbieden zijn "Eigenaren" en de diensten die zij aanbieden zijn "Eigenaarsdiensten") in staat stelt om dergelijke Eigenaarsdiensten te publiceren op het i.Revitalise Platform ("Advertenties") en om direct te communiceren en te handelen met Leden die dergelijke Eigenaarsdiensten willen boeken (Leden die Diensten van Eigenaars gebruiken zijn "Huurders"). Eigenaarsdiensten omvatten het aanbieden van high-tech materieel voor verhuur ("Materieel"), het aanbieden van high-tech materieel met een operator voor verhuur ("Capaciteiten"), het aanbieden van unieke knowhow of expertise ("Expertise"), het aanbieden van high-tech materieel voor verkoop ("Herbestemming") en een verscheidenheid aan andere high-tech gerelateerde diensten.

Als aanbieder van het i.Revitalise Platform, beheert, creëert, verkoopt, herverkoopt, levert, controleert, beheert, biedt, levert of verstrekt i.Revitalise geen Advertenties of Eigenaarsdiensten. Alleen Eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun Advertenties en Eigenaarsdiensten. Wanneer leden een verhuur aanbieden of accepteren, sluiten ze rechtstreeks een contract met elkaar af. I.Revitalise is geen en wordt geen partij of andere deelnemer in een contractuele relatie tussen de leden, noch is i.Revitalise een herverkoper of verzekeraar van materieel. I.Revitalise treedt niet op als agent in enige hoedanigheid voor een Lid.


1.2 Informatie

Hoewel we kunnen helpen bij het oplossen van geschillen, heeft i.Revitalise geen controle over en garandeert niet (i) het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid, de geschiktheid of de wettigheid van een Advertentie of Eigenaarsdiensten, (ii) de waarheid of nauwkeurigheid van een Advertentie beschrijvingen, Ratings, Evaluaties, of andere Ledeninhoud (zoals hieronder gedefinieerd), of (iii) de prestaties of het gedrag van een Lid of derde partij. I.Revitalise onderschrijft geen enkel Lid, Advertenties of Eigenaarsdiensten. Eventuele verwijzingen naar een Lid dat "geverifieerd" is (of soortgelijke taal) geven alleen aan dat het Lid een relevante verificatie of identificatieproces heeft voltooid en niets anders. Een dergelijke beschrijving is geen onderschrijving, certificering of garantie door i.Revitalise over een Lid, met inbegrip van de identiteit of achtergrond van het Lid of de vraag of het Lid betrouwbaar, veilig of geschikt is. U dient altijd de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen bij de beslissing om materieel te huren, een capaciteit te huren of andere Eigenaarsdiensten te gebruiken, een huurverzoek van een Huurder te accepteren, of te communiceren en te interageren met andere Leden, hetzij online of in persoon. Alle foto's worden geverifieerd met het oog op de intentie om alleen een fotografische weergave van een Advertentie aan te geven op het moment dat de foto werd genomen, en zijn daarom geen onderschrijving door i.Revitalise van een Eigenaar of Advertentie.

1.3 Eigenaar – i.Revitalise contractuele relatie

Als u ervoor kiest om het i.Revitalise Platform te gebruiken als Eigenaar, is uw relatie met i.Revitalise beperkt tot het zijn van een onafhankelijke, derde partij, en niet een werknemer, agent, joint venturer of partner van i.Revitalise om welke reden dan ook, en u handelt uitsluitend in uw eigen naam en voor uw eigen voordeel, en niet namens, of ten behoeve van i.Revitalise.

1.4 Translation

Om het i.Revitalise Platform te promoten en om de zichtbaarheid van Advertenties aan potentiële huurders te vergroten, kunnen Advertenties en andere Ledeninhoud worden weergegeven op andere websites, in applicaties, in e-mails en in online- en offline Advertenties. Om Leden die verschillende talen spreken te helpen, kunnen Advertenties en andere Ledeninhoud geheel of gedeeltelijk in andere talen worden vertaald. I.Revitalise kan de nauwkeurigheid of kwaliteit van dergelijke vertalingen niet garanderen en de Leden zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van de nauwkeurigheid van dergelijke vertalingen. I.Revitalise wijst alle garanties met betrekking tot de vertalingen af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en alle impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en non-overtreding.

1.5 Diensten van derden

Het i.Revitalise Platform kan links bevatten naar websites of bronnen van derden ("Diensten van derden"). Voor dergelijke Diensten van derden kunnen andere voorwaarden en condities en privacypraktijken gelden. I.Revitalise is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke Diensten van Derden, of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn via dergelijke Diensten van Derden. Koppelingen naar dergelijke Diensten van Derden zijn geen onderschrijving door i.Revitalise van dergelijke Diensten van Derden.

1.6 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van het platform

Vanwege de aard van het internet kan i.Revitalise de continue en ononderbroken beschikbaarheid en toegankelijkheid van het i.Revitalise Platform niet garanderen. I.Revitalise kan de beschikbaarheid van het i.Revitalise Platform of bepaalde gebieden of functies daarvan beperken, indien dit noodzakelijk is met het oog op de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoudsmaatregelen uit te voeren die de goede of verbeterde werking van het i.Revitalise Platform waarborgen. I.Revitalise kan het i.Revitalise Platform verbeteren, optimaliseren en wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe i.Revitalise Diensten introduceren.

1.7 Servicekosten

I.Revitalise kan kosten in rekening brengen aan Eigenaren (" Eigenaarskosten") en/of Huurders ("Huurderskosten") (gezamenlijk "Servicekosten") als tegemoetkoming voor het gebruik van het I.Revitalise Platform.

Eventuele toepasselijke servicekosten (inclusief eventuele toepasselijke belastingen) zullen aan een Eigenaar of Huurder worden getoond voordat een Advertentie wordt gepubliceerd of verhuurd. I.Revitalise behoudt zich het recht voor om de servicekosten te allen tijde te wijzigen, en wij zullen de leden voldoende op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de kosten voordat deze van kracht worden.


U bent verantwoordelijk voor het betalen van de Servicekosten die u verschuldigd bent aan i.Revitalise. De toepasselijke Servicekosten zijn verschuldigd en betaalbaar en worden geïnd door I.Revitalise Betalingen op grond van de Betalingsvoorwaarden. Tenzij anders bepaald op het I.Revitalise Platform, zijn de Servicekosten niet terugbetaalbaar.

2 Vereisten en gedrag van de gebruiker

2.1 Focus B2B

U moet een door de overheid geregistreerd bedrijf zijn en in staat zijn om wettelijk bindende contracten af te sluiten voor toegang tot en gebruik van het i.Revitalise Platform of om een i.Revitalise Account te registreren. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het i.Revitalise Platform verklaart en garandeert u dat u een door de overheid geregistreerd bedrijf bent en de rechtsbevoegdheid en bevoegdheid hebt om een contract af te sluiten. Het aanmaken van een account op persoonlijke naam (dat wil zeggen: als consument) is verboden.

2.2 Activiteiten via het platform

U zal voldoen aan alle toepasselijke exportcontrolewetten in uw lokale jurisdictie. U verklaart en garandeert ook dat (i) noch u, noch uw Eigenaarsdienst(en) zich bevinden of plaatsvinden in een land dat onderworpen is aan een Europees embargo, of dat door de Europese Unie is aangewezen als een "terroristisch ondersteunend" land, en (ii) dat u niet voorkomt op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen van de Europese Unie.

2.3 Verificatieproces

I.Revitalise kan de toegang tot en het gebruik van het i.Revitalise Platform, of bepaalde gebieden of functies van het i.Revitalise Platform, afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden of eisen, zoals het voltooien van een verificatieproces, het verstrekken van een door de overheid geregistreerd bedrijfsnummer, het voldoen aan specifieke kwaliteits- of toelatingscriteria, het voldoen aan evaluatie- of ratingdrempels, of de huur- en annuleringsgeschiedenis.

2.4 Registratie-opstelling

U moet een account registreren ("I.Revitalise Account") om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van het I.Revitalise Platform, zoals het publiceren of huren van een capaciteit. Als u een I.Revitalise Account registreert voor een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon wettelijk te binden en ons alle machtigingen en licenties te verlenen die in deze Voorwaarden zijn voorzien.

2.5 Sluiting van de registratie

U kan een I.Revitalise Account registreren met behulp van een e-mailadres en een wachtwoord aanmaken. U heeft de mogelijkheid om uw I.Revitalise Account op elk gewenst moment uit te schakelen, door toegang te krijgen tot de "Instellingen" sectie van het I.Revitalise Platform.

2.6 Registratieprocedure

U dient tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en uw I.Revitalise Account en openbare I.Revitalise Account profielpagina informatie ten allen tijde up-to-date te houden.

2.7 Registratie account

U mag niet meer dan één (1) I.Revitalise Account registreren, tenzij I.Revitalise u daarvoor toestemming geeft. U mag uw I.Revitalise Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere partij.

2.8 Commissie gebaseerd

Als u akkoord gaat om op basis van commissie te werken met ons in de plaats van een abonnement of vaste prijs, dan bent u verplicht deze commissie te respecteren wanneer u in een huurcontract stapt via het platform.  In geval van overtreding wordt door de in gebreke blijvende partij(en) een boete van 200% toegepast op de matchmaking commissie, die verschuldigd zou zijn voor de huur via het i.Revitalise Platform.

2.9 Gebruikersgegevens

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw I.Revitalise Account gegevens en mag uw gegevens niet openbaar maken aan derden. U dient I.Revitalise onmiddellijk op de hoogte te stellen als u weet of reden heeft om te vermoeden dat uw gegevens verloren zijn gegaan, gestolen, verduisterd of anderszins gecompromitteerd zijn of in het geval van daadwerkelijk of vermoedelijk onbevoegd gebruik van uw I.Revitalise Account. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw I.Revitalise Account worden uitgevoerd, tenzij dergelijke activiteiten niet door u zijn geautoriseerd en u niet anderszins nalatig bent (zoals het niet melden van onbevoegd gebruik of verlies van uw gegevens).

2.10 Mede-eigenaarschap

I.Revitalise kan functies inschakelen waarmee u andere leden of bepaalde derden kunt machtigen om bepaalde acties te ondernemen die van invloed zijn op uw I.Revitalise Account. Bijvoorbeeld, kunnen we toestaan dat de Master van een Privé gebruikersgroep voor andere leden van de Privé gebruikersgroep kan boeken, of we kunnen toestaan dat de Master van een Privé gebruikersgroep of eigenaren van een Advertentie andere leden kunnen toevoegen als mede-eigenaren om te helpen bij het beheren van hun Capaciteitsadvertentie. Voor deze functies is het niet nodig dat u uw referenties met andere personen deelt. Geen enkele derde partij is geautoriseerd door I.Revitalise om uw referenties te vragen, en u zal niet vragen om de referenties van een ander Lid.

2.11 Rechten en plichten van de eigenaar

1. Bij het aanmaken van een Advertentie via het i.Revitalise Platform dient u (i) volledige en accurate informatie te verstrekken over uw Eigenaarsdienst (zoals de beschrijving van de Advertentie, de locatie en de beschikbaarheid ervan), (ii) eventuele tekortkomingen, beperkingen (zoals bedrijfsregels) en vereisten die van toepassing zijn (zoals alleen verhuurbaar met de operator van de Eigenaar) bekend te maken en (iii) alle andere relevante informatie te verstrekken die door i.Revitalise wordt gevraagd. U bent verantwoordelijk voor het te allen tijde up-to-date houden van uw Advertentie informatie (inclusief de beschikbaarheid).

2.U bent als enige verantwoordelijk voor het vaststellen van een prijs (inclusief eventuele Belastingen) voor uw Advertentie ("Advertentiekost"). Zodra een Huurder een aanvraag voor de huur van uw Advertentie indient, kunt u nog steeds vragen dat de Huurder een hogere prijs betaalt, rekening houdend met de huurperiode en eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn.

3. Eventuele voorwaarden die in uw Advertentie zijn opgenomen, in het bijzonder met betrekking tot annuleringen, mogen niet in strijd zijn met deze Voorwaarden.

4. Afbeeldingen, animaties of video's (gezamenlijk "Afbeeldingen") die in uw Advertenties worden gebruikt, moeten de kwaliteit en de staat van uw Eigenaarsdiensten nauwkeurig weergeven. I.Revitalise behoudt zich het recht voor om te eisen dat de Advertenties een minimum aantal afbeeldingen van een bepaald formaat, grootte en resolutie hebben.

5. De plaatsing en rangschikking van Advertenties in de zoekresultaten op het i.Revitalise Platform kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de zoekparameters en -voorkeuren van de Eigenaar, de beschikbaarheid, het aantal en de kwaliteit van de Afbeeldingen, de klantenservice en de annuleringsgeschiedenis, Evaluaties en Ratings en het type Eigenaarsdienst. I.Revitalise is georganiseerd om te werken aan samenwerking en compatibiliteit tussen de leden.

6. Wanneer u een huuraanvraag van een Huurder accepteert of vooraf hebt goedgekeurd, gaat u een wettelijk bindende overeenkomst met de Huurder aan en bent u verplicht om uw Eigenaarsdienst(en) aan de Huurder te verlenen zoals beschreven in uw Advertentie op het moment dat de huuraanvraag wordt gedaan. U gaat ook akkoord met de betaling van de toepasselijke Eigenaarskosten en eventuele toepasselijke Belastingen, die volgens de Betalingsvoorwaarden zullen worden geïnd.

7. I.Revitalise beveelt aan dat de eigenaars een passende verzekering voor hun Eigenaarsdiensten afsluiten. Gelieve de respectievelijke verzekeringspolissen zorgvuldig door te nemen en zorg er in het bijzonder voor dat u op de hoogte bent van en inzicht hebt in eventuele uitsluitingen van, en eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op, een dergelijke verzekering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de vraag of uw verzekering de handelingen of nalatigheden van Huurders (en de operator waarvoor de Huurder heeft geboekt, indien van toepassing) dekt tijdens het huren van uw capaciteit, Expertise of andere Eigenaarsdienst.

2.12 Specifieke voorwaarden voor de Eigenaar die Capaciteiten aanbiedt

1. Als u ervoor kiest om een borgsom te vragen voor uw Capaciteit, moet u dit bij de registratie aangeven in de richting van i.Revitalise. Het is niet toegestaan om een borgsom te vragen nadat een huuraanvraag is bevestigd of buiten het I.Revitalise Platform. I.Revitalise zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de verzoeken van de Eigenaars en vorderingen met betrekking tot Veiligheidsdepots aan te pakken, maar I.Revitalise is niet verantwoordelijk voor het beheer of het aanvaarden van vorderingen van Eigenaars met betrekking tot Veiligheidsdepots.

2. U verklaart en garandeert dat een door u geplaatste Advertentie en de huur of het gebruik van een Capaciteit door een Huurder (i) niet in strijd is met overeenkomsten die u hebt gesloten met derden, zoals aandeelhouders of andere overeenkomsten, en (ii) voldoet aan alle toepasselijke wetten (zoals arbeidswetgeving), belastingvereisten en andere regels en voorschriften (met inbegrip van het hebben van alle vereiste vergunningen, licenties en registraties). Als Eigenaar bent u verantwoordelijk voor uw eigen handelen en nalaten en bent u ook verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van elke operator die opereert of anderszins aanwezig is op de Capaciteit op uw verzoek of uitnodiging, met uitzondering van de Huurder (en de personen die de Huurder in dienst heeft om de Capaciteit uit te voeren, indien van toepassing).

3. Om Materieel, Capaciteit of Expertise aan te bieden, moet u een Advertentie aanmaken en om in aanmerking te komen voor publicatie op het I.Revitalise Platform, moeten Materieel, Capaciteiten of andere Eigenaarsdiensten ten alle tijden voldoen aan de i.Revitalise kwaliteitsnormen en voldoen aan de vraag van de Huurder. I.Revitalise behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of een ingediend Materieel, Capaciteiten of andere Eigenaardiensten op het I.Revitalise Platform worden gepubliceerd.

4. Wanneer u Materieel, Capaciteiten of andere Eigenaarsdiensten aanbiedt, moet u, indien van toepassing, huurders volledig opleiden en informeren over (i) eventuele risico's die inherent zijn aan het huren of exploiteren van de capaciteit (ii) eventuele vereisten voor de werking, zoals gerelateerde vaardigheden, opleiding, training of andere vereisten, en (iii) alles wat zij eventueel moeten weten om de capaciteit of andere Eigenaarsdiensten veilig te bedienen of te huren (met inbegrip van materieel, speciale certificaten of licenties, enz.).

5. Indien u een capaciteit wenst op te geven namens een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) ("Sociale Impact Capaciteit"), dient u te voldoen aan alle wettelijke vereisten voor het bezit van een Sociale Impact Capaciteit. Wanneer u een Sociale Impact Capaciteit aanbiedt, verklaart en garandeert u (i) dat u naar behoren geautoriseerd bent om te handelen in naam van uw VZW en (ii) erkent en stemt u ermee in dat alle uitbetalingen worden doorgestuurd naar een rekening die eigendom is van uw VZW. U en uw VZW erkennen dat de vermelding van een Sociale Impact Capaciteit geen commerciële fondsenwerving of co-venturer creëert, of een liefdadigheidsrelatie met I.Revitalise en I.Revitalise is geen professionele fondsenwerver of commerciële deelnemer. De VZW, en niet I.Revitalise, is verantwoordelijk,indien van toepassing, voor het bepalen van het aandeel van hun Listing Fee een liefdadigheidsbijdrage is en voor het verstrekken liefdadigheidsbelastinginkomsten aan huurders voor eventuele van toepassing zijnde liefdadigheidsbijdragen. U en uw VZW zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten die van toepassing zijn op uw organisatie en uw Sociale Impact Capaciteit.

6. U verklaart en garandeert dat u (i) alle wetten, regels en voorschriften begrijpt en naleeft die van toepassing kunnen zijn op uw Materieel, Capaciteit of andere Eigenaarsdienst(en), en (ii) alle vereiste licenties, vergunningen of registraties verkrijgt alvorens uw Materieel, Capaciteit of andere Eigenaarsdienst(en) te leveren, zoals Gezondheids-, Veiligheids- en Milieuvoorschriften of passend risicobeheer voor ISO 9001-houders.

7. Iemand van uw bedrijf moet persoonlijk Materieel, een Capaciteit of andere Eigenaarsdienst leveren en mag niet toestaan dat een derde partij de Materieel, Capaciteit of andere Eigenaarsdienst namens u levert, tenzij toegestaan door i.Revitalise.

8.1 I.Revitalise kan Eigenaars in staat stellen om andere Leden ("mede-eigenaren") te machtigen om de Advertentie(s) van de Eigenaar te beheren, en om de Eigenaar te binden en bepaalde acties te ondernemen met betrekking tot de Advertentie(s) zoals toegestaan door de Eigenaar, zoals het accepteren van huuraanvragen, berichten en het verwelkomen van Huurders, en het bijwerken van de Advertentiekosten en de beschikbaarheid (gezamenlijk, "Mede-eigenaarsdiensten"). Elke overeenkomst tussen de Eigenaar en de mede-eigenaar mag niet in strijd zijn met deze Voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden. Mede-eigenaren mogen alleen handelen in een individuele hoedanigheid en niet namens een bedrijf of andere organisatie, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door I.Revitalise. I.Revitalise behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het aantal mede-eigenaars dat een eigenaar mag uitnodigen voor elke Advertentie te beperken en het aantal Advertenties dat een mede-eigenaar mag beheren te beperken.

8.2 Eigenaars en mede-eigenaars kunnen een vergoeding (" Vergoeding voor Mede-eigenaarsdiensten") overeenkomen als tegenprestatie voor de door de mede-eigenaar geleverde diensten. Wanneer een dergelijke overeenkomst wordt gesloten, gaat de Eigenaar akkoord met de betaling van de vergoeding voor mede-eigenaardiensten voor elke bevestigde huur van hun Advertentie. Bovendien kunnen de Eigenaars een mede-eigenaar opdracht geven om bepaalde eenmalige diensten te verlenen met betrekking tot hun Advertentie. Eigenaars kunnen mede-eigenaren betalen voor eenmalige diensten en andere kosten. I.Revitalise zal geen vergoedingen voor mede-eigenaardiensten en andere eenmalige betalingen verwerken op grond van de Betalingsvoorwaarden.

8.3 Eigenaars en mede-eigenaars komen overeen dat elke activiteit, huur of andere transactie die op het i.Revitalise Platform wordt gemeld, met inbegrip van de mede-eigenaarsdiensten en alle bedragen die door een Eigenaar aan de mede-eigenaar verschuldigd zijn voor de levering van dergelijke diensten, zal worden geacht nauwkeurig, correct en bindend te zijn, tenzij dit wordt betwist, door de andere persoon en i.Revitalise (door een e-mail te sturen naar Stefan.verreyken@irevitalise.eu) hiervan op de hoogte te stellen binnen 21 dagen na het plaatsen van de betwiste activiteit, huur of andere transactie op het i.Revitalise Platform.

8.4 Eigenaren dienen zorgvuldigheid te betrachten bij de beslissing wie als mede-eigenaar aan hun advertentie(s) moet(en) worden toegevoegd. Eigenaars blijven als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Advertenties en Ledeninhoud die op het I.Revitalise Platform worden gepubliceerd, met inbegrip van alle Advertenties die door een mede-eigenaar in hun naam worden gecreëerd. Verder blijven de Eigenaars verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen daden en nalatigheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedrag dat schade aan de mede-eigenaar(s) veroorzaakt. Mede-eigenaren blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten bij het uitvoeren van hun rollen en verantwoordelijkheden als mede-eigenaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedrag dat schade aan de Eigenaar berokkent. Bovendien zijn de Eigenaars verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vorderingen van derden, inclusief vorderingen van de Huurder, die voortvloeien uit het handelen en nalaten van de andere persoon met betrekking tot de activiteiten van de Eigenaar, de communicatie met de Huurders en de verstrekking van de Mede-eigenaardiensten.

8.5 Tenzij anders overeengekomen door de eigenaar en mede-eigenaar, kunnen de eigenaar en mede-eigenaar de mede-eigenaar overeenkomst ten allen tijde beëindigen. Bovendien erkennen zowel de Eigenaar als de mede-eigenaar dat hun mede-eigenaarschapsrelatie zal eindigen in het geval dat i.Revitalise (i) de mede-eigenaardienst beëindigt of (ii) de deelname van een van beide partijen aan de mede-eigenaardienst beëindigt. Wanneer de mede-eigenaarovereenkomst wordt beëindigd, blijft de eigenaar verantwoordelijk voor alle handelingen van de mede-eigenaar voorafgaand aan de beëindiging, met inbegrip van de verantwoordelijkheid om te beantwoorden aan eventuele lopende of toekomstige huurcontracten die vóór de beëindiging zijn geïnitieerd. Wanneer een Lid wordt verwijderd als mede-eigenaar, zal dat Lid geen toegang meer hebben tot enige Eigenaar of Huurder informatie met betrekking tot de toepasselijke Eigenaarsadvertentie(s). Daarnaast stemt de Eigenaar ermee in om de Co-Owner te betalen voor alle Co-Owner Diensten die voor de beëindiging van de Co-Owner zijn voltooid binnen 14 dagen na de beëindiging van de Co-Owner via het Resolution Center. Een mede-eigenaar zal geen recht hebben op enige vergoeding voor mede-eigenaarsdiensten die niet zijn voltooid vóór de beëindiging van de mede-eigenaar.

8.6 Als mede-eigenaar wordt u niet beoordeeld door huurders, wat betekent dat uw mede-eigenaarsactiviteiten geen invloed hebben op uw evaluaties of ratings voor andere Advertenties waarvoor u eigenaar bent. In plaats daarvan zal de Eigenaar van dergelijke Advertentie(s) worden beoordeeld door Huurders (inclusief mogelijk op basis van het gedrag en de prestaties van de mede-eigenaar). Eigenaars erkennen dat Evaluaties en Ratings van Huurders voor hun Advertentie(s) kunnen worden beïnvloed door het gedrag en de prestaties van een mede-eigenaar.

2.13 Voorwaarden specifiek voor huurders

1. Voorwaarden die van toepassing zijn op alle verhuur

1.1 Onder voorbehoud van het voldoen aan de door de Eigenaar gestelde eisen (zoals het afronden van eventuele verificatieprocessen), kan u een op het i.Revitalise Platform een beschikbare Advertentie boeken door het respectievelijke verhuurproces te volgen. De Advertentiekosten, de Waarborgsom (indien van toepassing) en eventuele van toepassing zijnde Belastingen (gezamenlijk "Totale kosten") zullen aan u worden voorgelegd voordat u een Advertentie huurt. U gaat ermee akkoord de Totale Kosten te betalen aan i.Revitalise, voor elke aangevraagde huur.

1.2 Na ontvangst van een huurbevestiging van i.Revitalise wordt een juridisch bindende overeenkomst gesloten tussen u en uw Eigenaar, met inachtneming van eventuele aanvullende voorwaarden van de Eigenaar die van toepassing zijn, waaronder in het bijzonder de toepasselijke annuleringsvoorwaarden en eventuele regels en beperkingen die in de Advertentie zijn vermeld. i.Revitalise zal de totale kosten innen en zal het aan de Eigenaar verschuldigde bedrag overmaken, na aftrek van zijn eventuele matchmakingkosten en eventuele kosten.

1.3 Indien u een Eigenaarsdienst boekt namens extra huurders, dient u ervoor te zorgen dat elke extra Huurder voldoet aan alle eisen die door de Eigenaar worden gesteld en op de hoogte wordt gesteld van en akkoord gaat met deze Voorwaarden en alle voorwaarden en conditions, regels en beperkingen die door de Eigenaar worden gesteld. Als u een extra Huurder huurt die geen door de overheid geregistreerd bedrijf is, verklaart en garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent om namens deze laatste op te treden.

2. Huur van capaciteit

2.1 U begrijpt dat een bevestigde huur van Materieel ("Huur van Materieel") een beperkte licentie is die u door de Eigenaar wordt verleend om de voorzieningen te betreden en de Uitrusting te gebruiken voor de duur van uw huur, waarbij de Eigenaar het recht behoudt om zijn voorzieningen te betreden of de capaciteiten te gebruiken, in overeenstemming met uw overeenkomst met de Eigenaar.

2.2 U gaat ermee akkoord de Capaciteiten te retourneren of de Faciliteiten te verlaten uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode zoals onderling overeengekomen tussen u en de Eigenaar. Indien u het materieel na de overeengekomen huurperiode gebruikt zonder toestemming van de Eigenaar ("Overgebruik"), heeft u geen licentie meer voor het gebruik van de Capaciteiten en heeft de Eigenaar het recht om dit Overgebruik te beëindigen, volgens de geldende wetgeving. De Eigenaar behoudt zich al zijn rechten voor om een passende schadevergoeding te eisen voor dit Overgebruik. i.Revitalise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig Overgebruik.

2.3 Bovendien gaat u ermee akkoord om, indien de eigenaar daarom verzoekt, voor elke periode van vierentwintig (24) uur (of een deel daarvan) dat u overmatig gebruik maakt, een extra dagvergoeding te betalen van maximaal twee (2) keer het gemiddelde Dagelijkse Advertentiekost dat u oorspronkelijk hebt betaald om het ongemak voor de eigenaar te dekken, plus alle toepasselijke Huurgelden, Belastingen en eventuele juridische kosten die de eigenaar heeft gemaakt om u te laten vertrekken (gezamenlijk "Overgebruikskosten"). Overgebruiksvergoedingen voor te late aangiftes die geen invloed hebben op komende huurcontracten, kunnen beperkt zijn tot de extra kosten die de Eigenaar maakt als gevolg van dergelijk Overgebruik. De eigenaar is verantwoordelijk voor het innen van de Overgebruikskosten bij u op grond van zijn betalingsvoorwaarden. Een borgsom kan, indien vereist door een Eigenaar, worden toegepast op de Overgebruikskosten die verschuldigd zijn voor het Overgebruik van een Huurder.

2.14 Ratings en evaluaties

Do's en don'ts, gebruik van ratings

1. Binnen een bepaalde termijn na het voltooien van een huur, kunnen Huurders en Eigenaren een openbare evaluatie ("Evaluatie") achterlaten en een sterrenclassificatie ("Rating") over elkaar inzenden. Eventuele Ratings of Evaluaties geven de mening van individuele Leden weer en geven niet de mening van i.Revitalise weer. Ratings en Evaluaties kunnen niet worden geverifieerd door I.Revitalise voor de juistheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.
2. Ratings en beoordelingen door huurders en eigenaren moeten eerlijk, waarheidsgetrouw en feitelijk zijn en mogen geen beledigend of lasterlijk taalgebruik bevatten.
3. Het is leden verboden om het Rating- en evaluatiesysteem te manipuleren op welke manier dan ook, zoals het instrueren van een derde partij om een positieve of negatieve evaluatie over een ander Lid te schrijven.

2.15. Verboden activiteiten

1. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en fiscale verplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van het I.Revitalise Platform. 2. In verband met uw gebruik van het I.Revitalise Platform zal u anderen niet helpen of in staat stellen om dit te doen:

• het overtreden of omzeilen van toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden of onze Voorwaarden;
• het gebruik van het I.Revitalise Platform of Collectieve Inhoud voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Voorwaarden of op een manier die ten onrechte impliceert dat I.Revitalise de goedkeuring, het partnerschap of op andere wijze anderen misleidt met betrekking tot uw aansluiting bij I.Revitalise;
• het kopiëren, opslaan of anderszins toegankelijk maken of gebruiken van informatie, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie over een ander Lid, op het I.Revitalise Platform op een manier die niet in overeenstemming is met het Privacybeleid of deze Voorwaarden of die anderszins de privacyrechten van Leden of derden schendt;
• het gebruiken van het I.Revitalise Platform in verband met de verspreiding van ongevraagde commerciële berichten ("spam");
• aanbieden, als Eigenaar, van een Capaciteit die u niet zelf bezit of waarvan u geen toestemming heeft om als Capaciteit beschikbaar te stellen via het i.Revitalise Platform;
• boeken, tenzij i.Revitalise expliciet anders toestaat, van een Advertentie als u de Eigenaarsdiensten niet zelf gebruikt;
• contact op te nemen met een ander Lid voor enig ander doel dan het stellen van een vraag met betrekking tot een eigen verhuur, Advertentie, of het gebruik van het I.Revitalise Platform door het Lid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het werven of op andere wijze verzoeken van een Lid om zich aan te sluiten bij diensten, sollicitaties of websites van derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
• gebruik maken van het i.Revitalise Platform voor het aanvragen, maken of accepteren van een huur die onafhankelijk is van het i.Revitalise Platform, voor het omzeilen van Servicekosten of om enige andere reden;
• verzoeken om, accepteren of verrichten van betalingen voor Advertentiekosten buiten het I.Revitalise Platform of I.Revitalise Payments. Als u dit doet, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u: (i) in strijd zou zijn met deze Voorwaarden; (ii) alle risico's en verantwoordelijkheid voor een dergelijke betaling accepteert, en (iii) I.Revitalise vrijwaart van enige aansprakelijkheid voor een dergelijke betaling;
• iemand te discrimineren of lastig te vallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, geslachtsidentiteit, lichamelijke of geestelijke handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, of zich op andere wijze schuldig te maken aan beledigend of storend gedrag;
• gebruik, weergave, spiegeling of framing van het I.Revitalise Platform of Collectieve Inhoud, of een individueel element binnen het I.Revitalise Platform, I.Revitalise's naam, enige I.Revitalise handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina op het I.Revitalise Platform, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I.Revitalise;
• verdunnen, aantasten of anderszins beschadigen van het i.Revitalise merk op welke manier dan ook, inclusief door ongeoorloofd gebruik van Collectieve Inhoud, het registreren en/of gebruiken van I.Revitalise of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronaanduidingen, of het registreren en/of gebruiken van domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bronaanduidingen die nauw aansluiten bij of verwarrend veel lijken op i.Revitalise domeinen, handelsmerken, taglines, promotiecampagnes of Collectieve Inhoud;
• gebruik te maken van enige robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde middelen of processen om toegang te krijgen tot het I.Revitalise Platform, om gegevens of andere inhoud te verzamelen of om op een andere manier te communiceren met het I.Revitalise Platform, voor welk doel dan ook;
• het vermijden, overbruggen, verwijderen, deactiveren, beschadigen, afbreken of anderszins proberen te omzeilen van technologische maatregelen die door I.Revitalise of een van de aanbieders van I.Revitalise of een andere derde partij worden uitgevoerd om het I.Revitalise Platform te beschermen;
• proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die wordt gebruikt om het I.Revitalise Platform te leveren;
• enige actie te ondernemen die de prestaties of de goede werking van het I.Revitalise Platform schaadt of nadelig beïnvloedt, of zou kunnen beïnvloeden;
• de Applicatie te exporteren, opnieuw te exporteren, te importeren of over te dragen;
• de rechten van iemand anders te schenden of te schenden of op andere wijze schade te berokkenen aan iemand.
2. U erkent dat i.Revitalise geen verplichting heeft om toezicht te houden op de toegang tot of het gebruik van het i.Revitalise Platform door een Lid of het beoordelen van, het uitschakelen van de toegang tot, of het bewerken van de Ledeninhoud maar heeft het recht om dit te doen om (i) het i.Revitalise Platform te bedienen, te beveiligen en te verbeteren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenondersteuning); (ii) zorg te dragen voor de naleving van deze Voorwaarden door de Leden; (iii) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de eis van een rechtbank, rechtshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie; (iv) te reageren op Ledeninhoud die het schadelijk of verwerpelijk acht; of (v) zoals anders uiteengezet in deze Voorwaarden. Leden stemmen ermee in om met I.Revitalise samen te werken en I.Revitalise te goeder trouw bij te staan, en I.Revitalise te voorzien van de informatie en de acties te ondernemen die I.Revitalise redelijkerwijs kan vragen met betrekking tot een onderzoek dat I.Revitalise of een vertegenwoordiger van I.Revitalise uitvoert met betrekking tot het gebruik of misbruik van het I.Revitalise Platform.

3 Inhoud

3.1 Inhoud op i.Revitalise

I.Revitalise kan, naar eigen goeddunken, Leden in staat stellen om (i) inhoud, zoals tekst, foto's, audio, video of andere materialen en informatie op of via het I.Revitalise Platform (" Ledeninhoud") te creëren, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te ontvangen en op te slaan; en (ii) toegang te krijgen tot en het bekijken van Ledeninhoud en enige inhoud die i.Revitalise zelf beschikbaar stelt op of via het I.Revitalise Platform, inclusief eigen I.Revitalise content en alle content waarvoor een licentie of toestemming is verleend voor gebruik door of via I.Revitalise van een derde partij ("I.Revitalise Inhoud" en samen met Ledeninhoud, "Collectieve Inhoud").

3.2 Misbruik van "collectieve" inhoud, schending van intellectuele-eigendomsrechten

Het I.Revitalise Platform, I.Revitalise Inhoud en de Ledeninhoud kunnen geheel of gedeeltelijk worden beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en/of andere wetten van landen in de Europese Unie en andere landen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het I.Revitalise Platform en I.Revitalise Content, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van I.Revitalise en/of haar licentiegevers of geautoriseerde derden. U zult geen auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk of andere eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of verdoezelen die in het I.Revitalise Platform, I.Revitalise Content of Ledencontent zijn opgenomen of deze vergezellen. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en alle andere broncodes van I.Revitalise die op of in verband met het I.Revitalise Platform en I.Revitalise Content worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van I.Revitalise in de Europese Unie en daarbuiten. Handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere eigendomsaanduidingen van derden die gebruikt worden op of in verband met het I.Revitalise Platform, I.Revitalise Content, en/of Collectieve Content worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

U zult het I.Revitalise Platform of Collectieve Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken ervan voorbereiden, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve voor zover u de wettelijke eigenaar bent van bepaalde Ledeninhoud of zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend bij wijze van implicatie of anderszins onder enige intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door I.Revitalise of haar licentiegevers, met uitzondering van de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

3.3 Vertrouwelijke informatie

1. Het is mogelijk om via de i.Revitalise website toegang te krijgen tot bepaalde vertrouwelijke gegevens over leveranciers en dienstverleners. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over technische gegevens, contracten, producten, programma's, prijzen, marketing en andere nuttige informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd ("vertrouwelijke informatie"). U dient vertrouwelijke informatie op een volledig vertrouwelijke manier te behandelen. Deze informatie blijft altijd eigendom van i.Revitalise, hun leveranciers en dienstverleners.

2. Deze verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie zijn na vijf jaar niet meer van toepassing. Deze periode wordt gemeten vanaf de datum waarop de informatie openbaar is gemaakt. Indien de voorwaarden worden ingetrokken, of indien u een relevant schriftelijk verzoek ontvangt van i.Revitalise, dan mag deze vertrouwelijke informatie niet meer worden gebruikt en wordt u vriendelijk verzocht deze gegevens te retourneren of te vernietigen.

Deze wettelijke verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie gelden niet als u dat met voldoende juridisch bewijs kunt aantonen:

a) De informatie was al in uw bezit voordat u deze via i.Revitalise ontving en dat u niet verplicht bent om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

b) De informatie is in het publieke domein of is openbaar gemaakt zonder dat u actief of door nalatigheid bij het proces betrokken bent. Bovendien mag het feit dat deze informatie openbaar wordt gemaakt, niet in strijd zijn met de andere voorwaarden die in dit document worden beschreven.

c) U hebt de informatie ontvangen van een derde partij die het recht had om deze informatie openbaar te maken en die niet verplicht was om op vertrouwelijke wijze met deze informatie om te gaan.

d) Dat u deze informatie zelfstandig heeft uitgewerkt zonder gebruik te maken van vertrouwelijke informatie en zonder de inbreng van anderen die wel toegang hebben gehad tot deze vertrouwelijke informatie.

e) U heeft deze informatie gepubliceerd als gevolg van een gerechtelijk bevel of een wettelijke instructie van een overheidsinstantie of omdat u anderszins wettelijk verplicht was dit te doen om de rechtspositie van een van de partijen met betrekking tot deze voorwaarden veilig te stellen, in welk geval u i.Revitalise voorafgaand aan de publicatie heeft geïnformeerd en hen in de gelegenheid heeft gesteld bezwaar aan te tekenen tegen de publicatie.

i.Revitalise

3. I.Revitalise maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de inhoud die op de website wordt gepubliceerd en heeft geen verplichtingen ten aanzien van deze inhoud. Alle inhoud die in verband met deze website wordt geleverd wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, tenzij in deze voorwaarden of in i.Revitalise's privacybeleid uitdrukkelijk anders is bepaald. I.Revitalise is volledig vrij om deze informatie om welke reden dan ook te gebruiken en te verspreiden. Door het publiceren van informatie op deze website geeft u zowel i.Revitalise als iedere andere websitegebruiker een onherroepelijke, globale, gratis claim, niet-exclusieve licentie over deze inhoud, ook in digitale vorm. Dit betekent dat deze inhoud kan worden gebruikt, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, verzonden, gereproduceerd, aangepast, uitgevoerd, opnieuw verkocht en gebruikt als publiciteitsmateriaal. U verklaart dat u i.Revitalise, haar dochtermaatschappijen, derden-leveranciers en serviceproviders mag toestaan de door u verstrekte informatie wereldwijd te verzenden en te verwerken.

4. Hoewel i.Revitalise de inhoud niet routinematig controleert, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de informatie die via de website toegankelijk is, willekeurig te controleren, te bewerken, te verwijderen of de toegang ertoe te beperken.

3.3 Gebruik van de applicatie

Onder voorbehoud van naleving van deze Voorwaarden, verleent I.Revitalise u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om (i) de Applicatie te gebruiken op uw persoonlijke toestel(len); en (ii) toegang te krijgen tot alle Collectieve Inhoud die beschikbaar wordt gesteld op of via het I.Revitalise Platform en die voor u toegankelijk is, voor commercieel gebruik door uw geregistreerde bedrijf.

3.4 Promotie van het i.Revitalise platform

Door het creëren, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen, opslaan of op andere wijze beschikbaar stellen van enige Ledeninhoud op of via het i.Revitalise Platform, verleent u aan i. Revitalise een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, voor de duur waarop de Ledeninhoud op het i.Revitalise Platform geplaatst blijft door het Lid (of voor de duur van de bescherming), sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor dergelijke Ledeninhoud om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken van voor te bereiden, te distribueren, te publiceren, uit te sturen, te streamen, uit te zenden en op andere wijze te exploiteren, op welke wijze dan ook, van dergelijke Ledeninhoud om het i.Revitalise Platform te leveren en/of te promoten, in welke media of op welk platform dan ook. Tenzij u specifieke toestemming geeft, claimt i.Revitalise geen eigendomsrechten op enige Ledeninhoud en niets in deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een beperking van de rechten die u kunt hebben om uw Ledeninhoud te gebruiken of te exploiteren.

3.5 Geverifieerde afbeeldingen

I.Revitalise kan Eigenaren de mogelijkheid bieden om professionele fotografen foto's te laten maken van hun Eigenaarsdiensten, die door de fotograaf beschikbaar worden gesteld aan Eigenaren om in hun Advertenties op te nemen met of zonder een watermerk of label met de woorden "I.Revitalise.com Verified Photo" of soortgelijke bewoordingen (" Geverifieerde Afbeeldingen). U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw Eigenaarsdienst accuraat wordt weergegeven in de Geverifieerde Afbeeldingen en u zal stoppen met het gebruik van de Geverifieerde Afbeeldingen op of via het I.Revitalise Platform als ze niet langer accuraat uw Advertentie weergeven, als u stopt met het Bezit van de Eigenaarsdienst, of als uw I.Revitalise Account wordt beëindigd of geschorst om welke reden dan ook. U erkent en gaat ermee akkoord dat I.Revitalise het recht heeft om alle geverifieerde afbeeldingen te gebruiken in advertenties, marketing en/of andere zakelijke doeleinden in alle media of platforms, hetzij met betrekking tot uw Advertentie of anderszins, zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u. Indien I.Revitalise niet de exclusieve eigenaar is van de geverifieerde afbeeldingen, verleent u I.Revitalise een exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, voor de duur waarop de Eigenaar een geregistreerd account behoudt (of voor de duur van de bescherming), sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijke geverifieerde beelden te gebruiken voor reclame-, marketing- en/of andere zakelijke doeleinden in enig medium of platform, hetzij met betrekking tot uw Advertentie of anderszins, zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u. I.Revitalise verleent u op haar beurt een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om de Geverifieerde Afbeeldingen buiten het I.Revitalise Platform te gebruiken voor het commerciële gebruik van uw geregistreerde bedrijf.

3.6 Intellectuele eigendomsrechten van derden

U bent zelf verantwoordelijk voor alle Ledeninhoud die u beschikbaar stelt op of via het I.Revitalise Platform. Bijgevolg verklaart en garandeert u dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Ledeninhoud die u beschikbaar stelt op of via het I.Revitalise Platform of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en releases heeft die nodig zijn om I.Revitalise de rechten in en op dergelijke Ledeninhoud te verlenen, zoals overwogen onder deze Voorwaarden; en (ii) noch de Ledeninhoud, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van de Ledeninhoud of het gebruik van I. Revitalise van de Ledeninhoud (of enig deel daarvan) zal inbreuk maken op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy, of zal leiden tot de schending van een toepasselijke wet of regelgeving, of zal deze misbruikt worden.

3.7 Bevordering van de inhoud

U zal geen Ledeninhoud plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden dat: (i) frauduleus, vals, misleidend (direct of door het weglaten of niet bijwerken van informatie) of bedrieglijk is; (ii) lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (iii) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevordert; (iv) gewelddadig is of dreigt of geweld of handelingen bevordert die een bedreiging vormen voor een ander persoon; (v) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot; of (vi) een andere i.Revitalisebeleid schendt. I.Revitalise kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot enige Ledeninhoud verwijderen of uitschakelen die I.Revitalise in strijd acht met deze Voorwaarden of I.Revitalise's toenmalige Beleid of Normen, of kan anderszins schadelijk of verwerpelijk zijn voor I.Revitalise, haar Leden, derden, of eigendom.

3.8 Goede praktijken

I.Revitalise respecteert het auteursrecht en verwacht van haar leden hetzelfde. Als u van mening bent dat de inhoud van het I.Revitalise Platform inbreuk maakt op de auteursrechten die u bezit, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen.

4 Schade, geschillen en vorderingen

4.1.

1. Als Huurder bent u verantwoordelijk voor het verifiëren van de perfecte functionaliteit van het materieel en Faciliteiten bij ontvangst van het materieel of toegang tot de Faciliteiten. Indien een tekortkoming wordt geconstateerd, dient u dit binnen 24 uur aan de Eigenaar te melden. Bij gebrek aan opmerkingen aan de Eigenaar binnen deze 24 uur wordt het materieel of de Faciliteiten geacht in perfecte staat te zijn. U bent verantwoordelijk voor uw eigen handelen en nalatigheid en bent ook verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van personen die u uitnodigt tot, of anderszins toegang verleent tot, het materieel of de faciliteiten, met uitzondering van de Eigenaar (en de personen die de Eigenaar uitnodigt tot het materieel of de faciliteiten, indien van toepassing).

2. Indien een Eigenaar claimt en aantoont dat u als Huurder Materieel of een Faciliteit van een bedrijf of andere eigendommen in een Faciliteit heeft beschadigd ("Schadeclaim"), kan de Verzekeringsmaatschappij van de Eigenaar betaling vragen aan uw verzekeringsmaatschappij. Als een Eigenaar een Schadeclaim escaleert tot I.Revitalise, wordt u als Huurder in de gelegenheid gesteld om te reageren. Alle claims worden rechtstreeks tussen de Eigenaar en de Huurder behandeld. I.Revitalise behoudt zich tevens het recht voor om anderzijds de betaling bij de Huurder te innen en alle beschikbare rechtsmiddelen in dit verband na te streven in situaties waarin de Huurder verantwoordelijk is voor een Schadeclaim, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in relatie tot betalingsverzoeken van Eigenaren onder het i.Revitalise Owner Risk Management.

3. De Leden komen overeen om met i.Revitalise samen te werken en te goeder trouw te assisteren, en om i.Revitalise te voorzien van de informatie en de acties te ondernemen die redelijkerwijs door i.Revitalise kunnen worden gevraagd, in verband met eventuele Schadeclaims of andere klachten of claims van Leden met betrekking tot Faciliteiten, Materieel of een bedrijf of ander eigendom dat zich in een Faciliteit bevindt (inclusief, zonder beperking, betalingsverzoeken gedaan onder de i.Revitalise Eigenaarsgarantie), of Mede-eigenaar overeenkomsten. Een Lid zal, op i.Revitalise's redelijke verzoek en zonder kosten voor het Lid, deelnemen aan bemiddeling of een soortgelijk afwikkelingsproces met een ander Lid, welk proces zal worden uitgevoerd door i.Revitalise of een derde partij geselecteerd door i.Revitalise of haar verzekeraar, met betrekking tot verliezen waarvoor een Lid betaling vraagt van i.Revitalise (met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen onder de i.Revitalise Eigenaarsgarantie).

4. Indien u een Huurder of mede-eigenaar bent, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat i.Revitalise een claim kan indienen onder de verzekering van uw bedrijf, of een andere verzekering met betrekking tot enige schade of verlies dat u heeft veroorzaakt of verantwoordelijk bent geweest Materieel, een Faciliteit of enig bedrijf of ander eigendom dat zich op een Faciliteit bevindt. U stemt ermee in om met i.Revitalise samen te werken en te goeder trouw bijstand te verlenen, en om i.Revitalise te voorzien van de informatie waarom i.Revitalise redelijkerwijs kan worden verzocht, om een claim in te dienen onder uw faciliteitseigenaar, huurder of andere verzekeringspolis, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van documenten en het nemen van alle verdere handelingen die i.Revitalise redelijkerwijs kan verzoeken om i.Revitalise bij te staan bij het uitvoeren van het voorgaande.

4.2. Disclaimers

Als u ervoor kiest om het I.Revitalise Platform of Collectieve Content te gebruiken, doet u dit vrijwillig en op eigen risico. Het I.Revitalise Platform en Collectieve Inhoud wordt geleverd "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

U gaat ermee akkoord dat u de gelegenheid heeft gehad om de i.Revitalise Diensten, wetten, regels of voorschriften die van toepassing kunnen zijn op uw Advertenties en/of Eigenaarsdiensten die u ontvangt te onderzoeken en dat u niet vertrouwt op een verklaring van de wet of een feit gemaakt door i.Revitalise met betrekking tot een Advertentie.

Als we ervoor kiezen om identiteitsverificatie of achtergrondcontroles uit te voeren op een Lid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, dat dergelijke controles voorafgaandelijk wangedrag door een Lid zullen identificeren of garanderen dat een Lid in de toekomst geen wangedrag zal begaan.

U gaat ermee akkoord dat bepaald materieel een inherent risico met zich mee kan brengen en door deel te nemen aan deze Eigenaarsservices erkent u dat u zich bewust bent van deze risico's en dat u voldoende bent opgeleid om uzelf en de werkzaamheden te beschermen tegen schade of letsel. Bijvoorbeeld, kunnen sommige Eigenaar Services dragen risico's van lichamelijk letsel, handicap, of de dood, en je vrij en opzettelijk die risico's te nemen door te kiezen om deel te nemen aan die Eigenaar Services. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt voor, tijdens en na uw deelname aan een Eigenaarsservice. Als u een andere, minder gekwalificeerde persoon als extra Huurder meebrengt, bent u alleen verantwoordelijk voor het toezicht op die persoon gedurende de gehele duur van uw Eigenaarsservice en voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord i.Revitalise en de mede-eigenaar vrij te stellen van alle aansprakelijkheden en claims die op enigerlei wijze voortvloeien uit enig letsel, overlijden, verlies of schade die zich voordoet bij die minderjarige tijdens de Eigenaarsservice of op enigerlei wijze in verband met uw Eigenaarsservice.

De bovenstaande disclaimers zijn van toepassing voor zover de wet dat toestaat. U kunt andere wettelijke rechten hebben. De duur van wettelijk vereiste garanties, indien van toepassing, is echter beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

4.3. Aansprakelijkheid

4.3.1. Indien u zich in de EU bevindt, is i.Revitalise volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of andere plaatsvervangers. Hetzelfde geldt voor het overnemen van garanties of enige andere risicoaansprakelijkheid, of in geval van verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid. I.Revitalise is aansprakelijk voor elke nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of andere plaatsvervangers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke verplichtingen van i.Revitalise in wiens goede uitvoering u regelmatig vertrouwt en moet vertrouwen voor de goede uitvoering van het contract, maar het bedrag is beperkt tot 250.000 €, het bedrag dat is verzekerd door AIG BFB3300387, de verzekering van i.Revitalise. Elke bijkomende aansprakelijkheid van i.Revitalise is uitgesloten.

4.3.2. Tenzij uw bedrijf is geregistreerd in de EU, erkent u en gaat u ermee akkoord dat, voor zover wettelijk toegestaan, het volledige risico dat voortvloeit uit uw toegang tot en het gebruik van het i.Revitalise Platform en de Collectieve Inhoud, uw publicatie of de verhuur van een Advertentie via het i.Revitalise Platform, uw gebruik van materieel, capaciteiten, expertise of enige andere High-Tech Service of enige andere interactie die u hebt met andere Leden, hetzij in persoon of online, bij u blijft. Noch i.Revitalise, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van het i.Revitalise Platform of Collectieve Inhoud zal aansprakelijk zijn voor enige incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, verlies van gegevens of verlies van goodwill, onderbreking van de dienst, computerschade of systeemstoring of de kosten van vervangende producten of diensten, of voor enige schade voor persoonlijk of lichamelijk letsel of emotioneel leed als gevolg van of in verband met (i) deze Voorwaarden, (ii) van het gebruik van of het onvermogen om het i.Revitalise platform te gebruiken of Collectieve Inhoud, (iii) van alle communicatie, interacties of ontmoetingen met andere Leden of andere personen met wie u communiceert, interageert of ontmoet als gevolg van uw gebruik van het I.Revitalise Platform, of (iv) van uw publicatie of verhuur van een Advertentie, met inbegrip van de levering of het gebruik van een Advertentie's Eigenaarsdiensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en of i.Revitalise al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als een beperkte remedie zoals hierin beschreven niet aan het essentiële doel ervan blijkt te voldoen. Met uitzondering van onze verplichtingen om bedragen te betalen aan van toepassing zijnde Eigenaren op grond van deze Voorwaarden of een goedgekeurd betalingsverzoek op grond van de i.Revitalise Eigenaarsgarantie, zal i.Revitalise in geen geval de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden en uw gebruik van het i.Revitalise Platform met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw publicatie of verhuur van een Advertentie via het i.Revitalise Platform, of van het gebruik van of het onvermogen om het i.Revitalise platform of Collectieve Inhoud te gebruiken en in verband met enig materieel, Capaciteit, Expertise of andere Eigenaarsdienst, of interacties met andere Leden, overschrijden de bedragen die u heeft betaald of verschuldigd bent voor huur via het i. Revitalise Platform als Huurder in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of indien u een Eigenaar bent, de bedragen die door I.Revitalise aan u zijn betaald in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, of duizend euro (€1000), indien dergelijke betalingen niet zijn gedaan, voor zover van toepassing. De hierboven uiteengezette beperkingen van de schade zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen i.Revitalise en u. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u buiten de VS woont, heeft dit geen invloed op i.Revitalise's aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijke recht.

4.4. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om i.Revitalise en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te geven, te verdedigen (naar keuze van i.Revitalise), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw inbreuk op deze Voorwaarden of ons beleid of onze normen, (ii) uw onjuist gebruik van het i.Revitalise Platform of van een i.Revitalise Dienst, (iii) uw interactie met enig Lid, gebruik van Materieel, Capaciteit of andere Eigenaarsdienst, inclusief zonder beperking enige verwondingen, verliezen of schade (hetzij compenserend, direct, incidenteel, gevolgschade of anderszins) van welke aard dan ook ontstaan in verband met of als gevolg van dergelijke interactie, verblijf, deelname of gebruik, (iv) i.Revitalise's Inning en Afdracht van de Belastingen, of (v) uw inbreuk op enige wet, regelgeving of rechten van derden.

4.5. Schending van wettelijke rechten

U gaat ermee akkoord om i.Revitalise en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, aandeelhouders, bestuurders, managers, tussenpersonen, licentiehouders, leveranciers, alliantiepartners, andere partners, werknemers en vertegenwoordigers te compenseren en te vrijwaren tegen elke claim of eis, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die tegen hen kan worden ingesteld als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van of verbinding met de website (met inbegrip van uw gebruik namens uw werkgever) schending van de algemene voorwaarden van de website of van de wettelijke rechten van een derde partij.

4.6. Feedback

We verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan het I.Revitalise Platform ("Feedback") te geven. U kunt feedback geven door ons een e-mail te sturen, via het "Contact" gedeelte van het I.Revitalise Platform, of via andere communicatiemiddelen. Elke feedback die u aan ons geeft, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Door het indienen van Feedback aan ons, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare, eeuwigdurende licentie om deze ideeën en materialen te gebruiken en te publiceren voor enig doel, zonder compensatie aan u.

4.7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Gerechtelijke procedures die u tegen ons kunt aanspannen op grond van of in verband met deze Voorwaarden kunnen alleen worden gevoerd voor een rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, België.

4.8. Algemene bepalingen

4.8.1 Met uitzondering van het feit dat zij kunnen worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, beleid, richtlijnen of normen, vormen deze Voorwaarden de gehele Overeenkomst tussen i.Revitalise en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen zij alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen i.Revitalise en u met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het i.Revitalise Platform.

4.8.2 Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en i.Revitalise als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van het I.Revitalise Platform.

4.8.3 Deze Voorwaarden verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan andere bedrijven dan de partijen en zijn ook niet bedoeld om deze aan te wenden.

4.8.4 Indien een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

4.8.5 I.Revitalise's falen in het afdwingen van enig recht of enige bepaling in deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden, tenzij dit door ons schriftelijk wordt erkend en aanvaard. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins toegestaan onder de wet.

4.8.6 U mag deze Overeenkomst en uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van i.Revitalise. I.Revitalise mag deze Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of delegeren, met een voorafgaande kennisgevingstermijn van 30 dagen. Uw recht om deze Overeenkomst te allen tijde te beëindigen blijft onaangetast.

4.8.7 Tenzij anders vermeld, zullen alle kennisgevingen of andere mededelingen aan Leden die zijn toegestaan of vereist onder deze Overeenkomst, schriftelijk worden gedaan en worden gegeven door i.Revitalise via e-mail, i.Revitalise Platform kennisgeving, of berichtenservice (met inbegrip van SMS).

4.8.8 Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

5 Wijziging van diensten

5.1. Wijziging van deze voorwaarden

I.Revitalise behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen wij de herziene Voorwaarden op het i.Revitalise Platform plaatsen en de "Laatst bijgewerkt" datum aan de bovenkant van deze Voorwaarden updaten. We zullen u ook informeren over de wijzigingen per e-mail ten minste dertig (30) dagen voor de datum waarop ze van kracht worden. Als u het niet eens bent met de herziene Voorwaarden, kunt u deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Wij zullen u informeren over uw recht om de Overeenkomst te beëindigen in de kennisgevingsmail. Indien u uw Overeenkomst niet beëindigt voor de datum waarop de herziene Voorwaarden van kracht worden, zal uw voortgezette toegang tot of gebruik van het i.Revitalise Platform betekenen dat u de herziene Voorwaarden accepteert.

5.2. Wijzigingen van de huur

Eigenaars en huurders zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen aan de huur die zij via het i.Revitalise Platform of de directe klantendienst aanbrengen ("Huuraanpassingen"), en komen overeen om eventuele extra Advertentiekosten, kosten voor de eigenaar of huurderskosten en/of belastingen in verband met dergelijke Huuraanpassingen te betalen.

5.3. Annulering van de huur door de huurder

Huurders kunnen een bevestigde huur annuleren tot 1 week voor de huurperiode of onder voorbehoud van het specifieke annuleringsbeleid van de Advertentie, i.Revitalise zal een eventuele terugbetaling aan de Huurder doen in overeenstemming met een dergelijk annuleringsbeleid. Er wordt een annuleringsvergoeding van 10% van het huurbedrag in rekening gebracht indien de annulering binnen de laatste week voor de huurperiode plaatsvindt, tenzij er sprake is van overmacht, voor het annuleren van de huur. De Eigenaar kan geen aanspraak maken op annuleringskosten bij annulering meer dan één (1) week voor aanvang van de huurperiode.

5.4. Annulering van de huur door de eigenaar

Indien een Eigenaar een bevestigde huur annuleert, ontvangt de Huurder een volledige terugbetaling van de Totale Kosten voor een dergelijke huur en I.Revitalise kan een automatische herziening op de door de Eigenaar geannuleerde Advertentie publiceren met de vermelding dat een huur werd geannuleerd. Daarnaast kan I.Revitalise (i) de kalender voor de Advertentie niet beschikbaar houden of blokkeren voor de data van de geannuleerde huur, en/of (ii) annuleringskosten opleggen die gelijk zijn aan het bedrag van de matchmaking commissie als de annulering binnen de laatste week voor de huurperiode plaatsvindt, tenzij er sprake is van overmacht, voor het annuleren van de huur of als de Huurder zich terecht zorgen maakt over het gedrag van de Huurder. Bij te late annulering (binnen een week voor aanvang van de huurperiode) kan de Huurder aanspraak maken op een vergoeding tot maximaal het bedrag van de matchmaking commissie.

5.5. Annulering van de huur door i.Revitalise

In bepaalde omstandigheden kan i.Revitalise, naar eigen goeddunken, beslissen dat het nodig is om een bevestigde huur te annuleren en passende terugbetalings- en uitbetalingsbeslissingen te nemen. Dit kan zijn wanneer i.Revitalise te goeder trouw gelooft, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van beide partijen, dit is noodzakelijk om te voorkomen dat i.Revitalise, andere leden, derden of eigendommen aanzienlijke schade oplopen.

5.6 Intellectuele eigendom

U gaat ermee akkoord de inhoud van een ander niet te reproduceren, te wijzigen, te verhuren of te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, te vermenigvuldigen, op te slaan in een frame, opnieuw te publiceren, te downloaden, te verzenden of een afgeleid werk te maken van de inhoud van een ander (geheel of gedeeltelijk) tenzij i.Revitalise of de leveranciers van de inhoud hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven dat u dit mag doen. U mag software die i.Revitalise openbaar heeft gemaakt niet wijzigen, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Ook mag u geen enkele copyright, handelsmerkaanduiding of andere kennisgeving van eigendom wijzigen of verwijderen.

i.Revitalise' merken kunnen worden gedefinieerd als alle namen, merken, merknamen, logo's, ontwerpen, uitingen van beeld, slogans en andere aanduidingen die i.Revitalise gebruikt in verband met haar producten en diensten. U gaat ermee akkoord te voldoen aan de eisen met betrekking tot het gebruik van de merken en logo's van i.Revitalise. U mag de handelsmerken van i.Revitalise niet wijzigen of verwijderen, noch mag u de handelsmerken van i.Revitalise gebruiken op uw eigen producten of apparatuur zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van i.Revitalise. U erkent de rechten van i.Revitalise met betrekking tot i.Revitalise 's merken en gaat ermee akkoord dat i.Revitalise's merken alleen worden gebruikt in het voordeel van i.Revitalise. U gaat ermee akkoord geen van i.Revitalise's handelsmerken toe te voegen aan uw eigen merken, dienstmerken, bedrijfsnamen, internetadressen, domeinnamen of andere vergelijkbare aanduidingen voor gebruik op of in verband met computer- of internetproducten, diensten of technologieën.

I.Revitalise zal op haar beurt de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren en naleven en verzoekt de gebruikers hetzelfde te doen. Indien u van mening bent dat de i.Revitalise website uw werk heeft gekopieerd op een manier die in strijd is met het auteursrecht, neem dan contact met ons op via de i.Revitalise website.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Financiële voorwaarden voor eigenaars

6.1.1 Algemeen

i.Revitalise zal de Totale Kosten van een Huurder innen op het moment dat de Huuraanvraag door de Eigenaar wordt geaccepteerd, of op enig ander onderling overeengekomen moment tussen de Huurder en i.Revitalise.

6.1.2. Uitbetalingen

6.1.2.1 Om een Uitbetaling te ontvangen moet u uw i.Revitalise Account hebben geregistreerd. I.Revitalise zal over het algemeen uitbetalingen initiëren (i) voor Materieel binnen 14 dagen na de geplande retourtijd van de huur; (ii) voor Capaciteiten binnen 14 dagen na het einde van de activiteiten; en (iii) voor alle andere Eigenaarsdiensten op het moment gespecificeerd via het i.Revitalise Platform. Indien het Materieel of de Capaciteit wordt gehuurd voor een langere periode met een minimum van vier weken dient de huur te worden betaald aan i.Revitalise voor elke periode van vier weken. Als het Materieel of de Capaciteit voor een langere periode met een minimum van vier weken wordt gehuurd, ontvangt u aan het begin van elke periode van vier weken een uitbetaling.

6.1.2.2 I.Revitalise kan elke uitbetaling uitstellen of annuleren met het oog op het voorkomen van onwettige activiteiten of fraude, risicobeoordeling, beveiliging of onderzoek.

6.1.2.3. Uw Uitbetaling voor een Huur zal de Advertentiekost en Belastingen zijn verminderd met de toepasselijke Eigenaarsvergoeding en Belastingen. 6.1.2.4 In het geval van een annulering van een bevestigde Huur door een huurder tot een week voor de huurperiode, zal i.Revitalise een uitbetaling doen van een deel van de Totale Vergoedingen die aan u verschuldigd zijn volgens de toepasselijke annuleringsvoorwaarden.

6.2 Financiële voorwaarden voor huurders

6.2.1 U machtigt i.Revitalise om de Totale Kosten te factureren voor elke huur die wordt aangevraagd in verband met uw i.Revitalise Account. I.Revitalise zal de Totale Kosten binnen 14 dagen na de huurperiode incasseren. Na deze 14 dagen geldt een kredietbeperking van 2%. I.Revitalise zal over het algemeen de Totale Kosten innen nadat de Eigenaar uw huuraanvraag heeft geaccepteerd.

6.2.2 Wanneer u het huren van een Advertentie aanvraagt, kan het zijn dat I.Revitalise uw bedrijf moet bezoeken voor een kwaliteitsscreening. 6.2.3 Indien een aangevraagde huur wordt geannuleerd door de Eigenaar om een geldige reden (apparatuur is onbruikbaar geworden, de operator is onbeschikbaar geworden of een plotselinge onvoorziene ernstige toename van de werkdruk) en meer dan een week voor de startdatum van de huurperiode dan zal i.Revitalise u terugbetalen.

6.2.4 In het geval van een te late annulering door de Eigenaar binnen de laatste week voor de aanvangsdatum van de huur, zal i.Revitalise een deel van de Totale Kosten betalen die aan u verschuldigd zijn volgens de geldende annuleringsvoorwaarden.

6.3 Aanstelling van i.Revitalise als Beperkte Betaling Invorderingsagent

6.3.1 Elk Lid dat de betaling int voor diensten die via het i.Revitalise Platform worden geleverd (zoals Eigenaarsdiensten, "Leverend Lid"), benoemt hierbij i.Revitalise als de Betaling Invorderingsagent van het Leverend Lid, uitsluitend voor het beperkte doel om geld te accepteren van Leden die dergelijke diensten kopen ("Kopende Leden").

6.3.2 Elk Leverend Lid gaat ermee akkoord dat de betaling door een Kopend Lid via i.Revitalise, wordt beschouwd als een betaling die rechtstreeks aan het Leverende Lid wordt gedaan, en het Leverende Lid zal de gekochte diensten aan het Aankooplid leveren op de overeengekomen manier alsof het Leverende Lid de betaling rechtstreeks van het Aankooplid heeft ontvangen. Elk Leverend Lid gaat ermee akkoord dat i.Revitalise het Kopend Lid kan terugbetalen in overeenstemming met de i.Revitalise Voorwaarden. Elk leverend lid begrijpt dat i.Revitalise's verplichting om het leverende lid te betalen onderhevig is aan en afhankelijk is van de succesvolle ontvangst van de bijbehorende betalingen van de kopende leden. I.Revitalise garandeert betalingen aan de leverende leden alleen voor die bedragen die met succes zijn ontvangen door i.Revitalise van de kopende leden in overeenstemming met deze Betalingsvoorwaarden. Bij het accepteren van de benoeming tot de beperkte betaling invorderingsagent van het leverende lid, aanvaardt i.Revitalise geen aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van het leverende lid.

6.3.3 Elk Kopend Lid erkent en gaat ermee akkoord dat, ondanks het feit dat i.Revitalise geen partij is bij de overeenkomst tussen u en het leverende Lid, i.Revitalise optreedt als invorderingsagent voor betalingen van het leverende Lid met als beperkt doel het accepteren van betalingen van u namens het leverende Lid. Na uw betaling van de middelen aan i.Revitalise, vervalt uw betalingsverplichting aan het leverende lid voor het overeengekomen bedrag, en is i.Revitalise verantwoordelijk voor het overmaken van de middelen aan het leverende lid op de wijze zoals beschreven in deze Betalingsvoorwaarden, die i.Revitalise's overeenkomst met het kopende lid vormen. In het geval dat i.Revitalise dergelijke bedragen niet overmaakt, zal het leverende lid alleen verhaal hebben op i.Revitalise en niet direct op het kopende lid.

6.4 Algemene financiële voorwaarden

6.4.1 Betaalautorisaties

U machtigt i.Revitalise om de bedragen die op grond van deze Betalingsvoorwaarden of de i.Revitalise Voorwaarden verschuldigd zijn, bij u te innen. In het bijzonder machtigt u i.Revitalise om bij u te incasseren:

• Elk bedrag dat verschuldigd is aan i.Revitalise (bijvoorbeeld als gevolg van uw huurcontracten, wijzigingen in het huurcontract, annuleringen of andere handelingen als Huurder, Eigenaar of mede-eigenaar), inclusief vergoeding van kosten die i.Revitalise op uw verzoek en namens u heeft vooruitbetaald, door facturatie of door inhouding op uw toekomstige uitbetalingen. Eventuele door i.Revitalise geïncasseerde bedragen zullen het door u aan i.Revitalise verschuldigde bedrag verrekenen en uw verplichting tot i.Revitalise tenietdoen.
• Elk bedrag dat verschuldigd is aan een Leverend Lid van een Kopend Lid dat i.Revitalise incasseert als betaling invorderingsagent van het Leverend Lid, zoals verder uiteengezet in Artikel 9 hierboven.
• Belastingen, indien van toepassing en zoals uiteengezet in de i.Revitalise Voorwaarden.
6.4.2 Invorderingen

Indien i.Revitalise niet in staat is om de bedragen die u op grond van deze betalingsvoorwaarden verschuldigd bent te innen, kan i.Revitalise zich inspannen om deze bedragen op u te verhalen. I.Revitalise zal de verschuldigde bedragen als achterstallig beschouwen wanneer voor geautoriseerde kosten of toekomstige uitbetalingen van de Eigenaar negentig (90) dagen zijn verstreken na i.Revitalise eerste pogingen om te factureren. Achterstallige bedragen die niet binnen negentig (90) dagen na de vervaldag zijn geïncasseerd, worden geacht in gebreke te zijn. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat alle communicatie met betrekking tot verschuldigde bedragen zal plaatsvinden per elektronische post of per telefoon, zoals bepaald aan i.Revitalise en/of i.Revitalise door u. Dergelijke communicatie kan worden gedaan door i.Revitalise of door iedereen namens hen, inclusief maar niet beperkt tot een derde invorderingsagent.

6.5 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om i.Revitalise en haar filialen en dochterondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, vrij te geven, te verdedigen (naar keuze van i.Revitalise), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw inbreuk op deze Betalingsvoorwaarden; (ii) Invordering van betalingen en Afdracht van de bezettingsbelasting van i.Revitalise Betalingen; of (iii) uw schending van wetten, voorschriften of rechten van derden.

6.6 Beëindiging, opschorting en andere maatregelen

6.6.1 U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door ons een e-mail te sturen, of door de beëindigingsprocedures te volgen die in de i.Revitalise Voorwaarden zijn gespecificeerd. Het beëindigen van deze Overeenkomst zal ook dienen als mededeling om uw i.Revitalise account te annuleren in overeenstemming met de i.Revitalise Voorwaarden. Als u uw i.Revitalise Account als Eigenaar opzegt, zal i.Revitalise een volledige terugbetaling doen aan huurders met een huurcontract. Als u uw i.Revitalise Account als Huurder annuleert, zal i.Revitalise een terugbetaling doen voor eventuele huurcontracten op basis van het annuleringsbeleid van de Advertentie. 6.6.2 Zonder onze hieronder gespecificeerde rechten te beperken, kan i.Revitalise deze Overeenkomst ten alle tijden voor het gemak beëindigen door u dertig (30) dagen van tevoren per e-mail te informeren naar uw geregistreerde e-mailadres.

6.6.3 I.Revitalise kan deze Overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen indien (i) u uw verplichtingen uit deze Overeenkomst inhoudelijk heeft geschonden; (ii) u onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie heeft verstrekt; (iii) u de toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden heeft geschonden; of (iv) i.Revitalise te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om andere Leden, i.Revitalise of derden te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van frauduleus gedrag van een Lid).

6.6.4. Als u een eigenaar bent en wij een van de maatregelen nemen die in dit artikel worden beschreven, kunnen wij uw huurders volledig terugbetalen voor alle huurcontracten, ongeacht de bestaande annuleringsvoorwaarden, en hebt u geen recht op enige compensatie voor lopende of bevestigde huurverzoeken die zijn geannuleerd.

6.6.5 Indien u of wij deze Overeenkomst beëindigen, blijven de clausules van deze Betalingsvoorwaarden die redelijkerwijs van kracht zouden moeten blijven na beëindiging van deze Betalingsvoorwaarden.